ඔබත් ශ්‍රවණ ඌනතාවයකින් පීඩා විදින්නෙක්ද ?

මෙන්න ඒ සදහා කදිම විසදුමක්....

විෂන් කෙයා වෙතින් නොමිලේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවකින් පසු නවීන තාක්ෂණයන් යුත් ශ්‍රවණ උපකරණයක් පැළද වෙනස වටහා ගන්න . මේ සදහා ඔබ කල යුත්තේ ඔබට ළගම ඇති විෂන් කෙයා ශාඛාව අමතා ලියාපදිංචි වීම පමණි

Vision Care Paper Ad - Visual 02 with New Logo.jpg

#hearingaids #hearingaidsrilanka #hearingaidprices #srilanka #oticon #bestpriceshearingaidprices #amplificationdevices #worldsmallestwirelesshearingaid #invisiblehearingaids

Featured Posts