ඔබත් ශ්‍රවණ ඌනතාවයකින් පීඩා විදින්නෙක්ද ?

මෙන්න ඒ සදහා කදිම විසදුමක්....

විෂන් කෙයා වෙතින් නොමිලේ ශ්‍රවණ පරීක්ෂාවකින් පසු නවීන තාක්ෂණයන් යුත් ශ්‍රවණ උපකරණයක් පැළද වෙනස වටහා ගන්න . මේ සදහා ඔබ කල යුත්තේ ඔබට ළගම ඇති විෂන් කෙයා ශාඛාව අමතා ලියාපදිංචි වීම පමණි

#hearingaids #hearingaidsrilanka #hearingaidprices #srilanka #oticon #bestpriceshearingaidprices #amplificationdevices #worldsmallestwirelesshearingaid #invisiblehearingaids

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Call and schedule a FREE HEARING consultation today!

+94 112680590

  • Wix Facebook page
  • Google+ App Icon
  • LinkedIn App Icon
  • YouTube Classic

Tel

+94 11 26 82 170

 

Mobile 
+94 77 7693945
Email - malsha@visioncaresl.com

Address

No.6 

Ward Place,

Colombo 06,

Sri Lanka.

@2023 by Vision Care Optical Service (Pvt) Ltd